Obuke za firme

Udruženje FLOW & SENSE se bavi koučingom i edukacijom.

Edukacija je koncipirana za rad sa grupama kao i u radu sa pojedincima koji žele da postignu vrhunske rezultate, ambicioznim ljudima koji žele brže da napreduju i da se upoznaju sa najsavremenijim tehnikama i alatima u menadžmentu. Pažljivo izabrane teme omogućuju ličan i profesionalan razvoj svakog pojedinca a posebno menadžera, koji za cilj imaju napredovanje i ostvarivanje vidljivo boljih rezultata. Obuku vodi sertifikovani NLP trener.

Opis obuke:

Postavljanje ciljeva
Opis: Postavljanje ličnih i kompanijskih ciljeva. Istraživanja su pokazala da mali broj ljudi (oko 30%) ima jasno definisane ciljeve. Slična situacija je i sa predeuzećima i njenim menadžerima i vlasnicima. Ovaj deo obuke ima za cilj da nauči polaznike da definišu jasne, merljive i vremenski određene ciljeve uz pomoć isprobanih tehnika.

Komunikacija
Opis: Ovaj deo se satoji iz tri celine:

  • Umeće komunikacije: Osnovni cilj komunikacije je da prenesemo jasne i smislene poruke, ali isto tako i aktivno uključivanje pojedinaca u komunikaciju doprinosi procesu razumevanja i formiranja sopstvenih stavova o određenim pitanjima, u donošenju odluka, osmišljavanju poruka i sprovođenju akcija. Na treningu se obrađuju komunikacioni ciklusi, verbalna komunikacija, aktivno slušanje, asertivna komunikacija i manipulacija.
  • Od konflikta do saradnje: Konflikti imaju veliki uticaj na ponašanje i međuljudske odnose u organizaciji. Za njihovo prevazilaženje menadžeri troše oko 20% svog vremena jer njihovo rešavanje zahteva dosta, pažnje i energije.
    Kakvi će konflikti, kao posledica medjuljudskih odnosa u organizaciji nastati i kakve će posledice prouzrokovati, zavisi najviše od sposobnosti menadžera da tim konfliktima upravljaju. Zato je od najveće važnosti da menadžeri poznaju izvore, efekte, vrste i metode upravljanja konfliktima. Na treningu se obrađuje:
    koji su uzroci i vrste konflikata, kako ih zaustaviti, koje su razlike između problema i konflikta, kako se prema njemu postaviti i kako i kada kao menadžer posredovati u rešavanju istog.
  • Neverbalna komunikacija / govor tela: Trening na kome ćete naučiti sve o tumačenju govora tela. On će omogućiti da se govor tela nauči putem igranja uloga, simulacije u parovima uz nadzor i grupne analize koje će omogućiti polaznicima uvid u dubinu naučenog kroz vežbu. Ovim treningom značajno obogaćujete iskustvo, poboljšavate svoju efikasnost u odnosima sa drugima, a u određenim slučajevima, stečena znanja mogu biti jedini način da se stvori moćna, održiva promena same ličnosti.

Upravljanje promenama
Opis: Ovaj trening će pomoći učesnicima da nauče kako da prihvate promenu, da vide promenu kao nešto čega se ne treba plašiti i odbijati nego kao jedini put, razumeju da prilagođavanje promenama nije tehničko već pitanje stava, prihvate promenu kao mogućnost za samomotivaciju i inovaciju, identifikuju strategije koje pozitivno utiču na promene, tako što je čine poželjnom na radnom mestu.

Liderstvo i motivacija
Opis: Na ovom treningu učesnici će saznati sve o procesu uspešnog vođenja i motivaciji. Motivacija nas gura da ostvarimo svoje ciljeve, da se osećamo ispunjeno i da unapredimo opšti kvalitet našeg života. Ljudi koji su u stanju da se sami motivišu, imaju tendenciju da budu bolje organizovani, imaju dobro razvijene veštine upravljanja vremenom i imaju više samopouzdanja i samopoštovanja. Teme koje će biti obrađene kroz interaktivne radionice su: liderstvo, pristupi liderstvu, stilovi vođenja zaposlenih, motivacija i samomotivacija.

Javni nastup
Opis: ovaj trening će omogućiti polaznicima da govore sa više jasnoće i samopouzdanja, da osvoje publiku svojom energijom, da prošire granice svojih prezentacionih mogućnosti i da izraze sebe, svoje misli, znanje, stavove i osećanja na jasan i efektan način. Na treningu se obrađuju: Veštine komunikacije, Umetnost prezentacije, Prevazilaženje treme i unutrašnjih barijera, Priprema govora na svima razumljiv način, Verbalna komunikacija: disanje, artikulacija (izgovor), akcenti, dinamika govora – ritam i tempo, stil, Efektivno uticanje na publiku i upravljanje njenim stanjima, Harizma.

Razvoj timova
Opis: Dobar tim je osnovni pokretač svih akcija, motor koji vuče ceo kolektiv napred. Da bismo napravili dobar tim i upravljali istim moramo znati šta smeta ljudima i šta ih motiviše. Da su sukobi neižbezni i kako se izboriti sa njijma.Na treningu se obrađuje kako osnovati i razvijati timove, koji su nivoi u razvoju timova; rešavanje sukoba unitar timova, kako povećati kohezivnost tima, koje su metode motivacije prihvatljive za timove.

Upravljanje vremenom
Opis: Svi mi želimo da optimizujemo svoje vreme, poštujemo rokove, radimo sa manje grešaka i stresa i da budem motivisani i zadovoljni svojim radom i životom. Na treningu se obrađuju sledeće teme: Samoanaliza, Ciljevi, Vremenski kapital, Kradljivci vremena, 5 principa i 15 tehnika za dobijanje vremena, Odlaganje, Otpori, Lično planiranje, Poštovanje prioriteta, Delegiranje, 6 W pravila za delegiranje, Obavljanje posla.

Upravljanje stresom
Opis: Ovaj trening će istražiti štetne dugoročne efekte stresa na mentalno i fizičko zdravlje i dati sugestije za efikasno rešavanje individualnih stresova. Strategije koje predstavljamo obuhvataju promene u načinu života, tehnike upravljanja stresom kao što su relaksacije i vežbe, kao i upotreba muzike i humora. To može da bude i suočavanje sa stresom.

KRAĆE OBUKE / JEDINSTVEN PROGRAM- DO USPEHA KROZ VINO
Opis: Obuka na kojoj se obrađuje jedna tema u dogovoru sa klijentom ( Komunikacija kroz vino, Liderstvo kroz vino, Tipovi ličnosti kroz vino, Ciljevi kroz vino...) Ovaj vid programa je autentičan i zaštićen, zanimljiv za sve, posebno za top management jer se dovodi u vezu sa Life stil-om, lako se pravi komparacija i pamti zato što tema vino drži pažnju.

Mogućnost: Info - radionice u trajanju od sat – sat i po za menadžere HR kompanija.

KRAĆE OBUKE / JEDINSTVENI PROGRAM
Opis: Obuka na kojoj se obrađuje jedna tema u dogovoru sa klijentom ( ciljevi, sidrenje, modelovanje, vreme, promena, stres, prodaja, javni nastup ili neka od gore navedinh tema), u trajanju od nekoliko sati a nakon toga se druženje nastavlja uz razne druge sadržaje, npr. mali kurs o vinima u adekvatnom prostoru koje će imati za cilj druženje tj poboljšanje komunikacije među zaposlenima, poboljšanje interpersonalnih odnosa, osećaj pripadnosti grupi i kompaniji. Ovaj vid programa može biti koncipiran tako da se nauči osnovno o vinima i posluženju istih, „blind test“ vina sa degustacijom određenih vina od uobičajenih, najpopularnijih svetskih, naših i svetski poznatih vina, odlilicnih godina berbi. Postoji mogućnost da sami prave vino sa svojom etiketom kada to prilike dozvoljavaju.

OBUKE ZA TRENERE I BUDUĆE TRENERE
Opis: Šta sve kvalitetan trening treba da sadrži, vođenje treninga, energija grupe, planiranje treninga, učenje kod odraslih, predstavljanje teme, kreiranje iskustva... su teme na kojima ćemo raditi na ovoj obuci. Cilj je da se stručnjaci koji najčešće u kompanijama vode interne obuke za zaposlene obuče kako i na koji način da prezentuju i prenesu znaje onima koje obučavaju, steknu tehnike i veštine za držanje pažnje, kako da koncipiraju sadržaj za sve tipove učenika (teoretičara, aktivistu, pragmatičara, reflektivni tip). Takođe, da nauče kako da oni koje obučavaju ih čuju, razumeju i usvoje ono što ime se želi preneti, da pokažu svoju izvrsnost i svoje stručno znanje lako prenesu, jer samo znanje nema svrhu ako se ne izlaže na način da ga svako razume.

 

 

Nudimo Vas visok kvalitet usluga utemeljen na svetskim znanjima i iskustvima.
FLOW & SENSE